Лојалити клуб

Како се станува член на клубот на лојални потрошувачи?

За купени Extreme Intimo производи во вредност од минимум  1200ден во период од 30 дена преку веб-страницата mk.extremeintimo.com (Веб-страница) и/или во Extreme Intimo продавниците,стекнувате право да станете член на клубот на лојални потрошувачи.  (Extreme Intimo loyalty club).

За да добиете Extreme Intimo Loyalty картичка и да остварите попуст потребно е да ги прикажете фискалните сметки во горенаведениот износ и да поднесете барање за членство во било која Extreme Intimo продавница со пополнување на барање за членство.Во најкус можен рок ќе ви биде активирана Extreme Intimo Loyalty картичка за која ќе бидете известени преку смс порака или на е-мејл адреса, во зависност од тоа што сте одбрале при пополнувањето на барањето за членство.

Како се пресметува висината на попустот?

Откако ќе го исполните условот и станете член, сите Ваши наредни пазарувања во Extreme Intimo продавниците и преку Веб-страницата се собираат и секој месец се пресметува висината на попустот  врз основа на вкупните пазарувања.

Реализираните пазарувања влегуваат во пресметката од наредниот месец и во зависност од нивната вредност имате можност да го зголемите Вашиот попуст. Интервалот на пресметка се врши на година дена,односно 365 дена а висината на попустот се одредува на основа на висината на Вашата потрошувачка во текот на временскиот интервал.Значи колку повеќе купувате,толку помалку плаќате,односно стекнувате право на поголем попуст.

Како да остварам право на поголем попуст?

Се што ќе потрошите како член на клубот на лојални потрошувачи во Extreme Intimo продавниците вклучувајќи ги и пазарувањата направени преку Веб-страницата, во период од 365 дена(интервал на пресметка)се собираат и се остваруваат следните попусти:

Доколку во интервалот на пресметка купите роба во вредност поголема од 7400ден, Ве очекува попуст од 7%

Доколку во интервалот на пресметка купите роба во вредност поголема од 12.000ден,Ве очекува попуст од 10%

Доколку во интервалот на пресметка купите роба во вредност поголема од 19.700ден,Ве очекува попуст од 12%

Доколку во интервалот на пресметка купите роба во вредност поголема од 33.800ден,Ве очекува попуст од 15%

Доколку во периодот од 365 дена немате пазарувано во продавниците Extreme Intimo ниту на Веб-Страницата, Вашата Extreme Loyality картичка се деактивира.Повторна активација на картичката се врши со приложени сметки во износ од 3500денари во рок од 30 дена со што попустот се враќа на почетни 5% кои можете да ги користите од Вашето наредно пазарување.

Начин на промена на правилата на користење на картичката

Друштвото за трговија и промет Дексо Корп дооел (во понатамошниот текст:Дексо Корп или ние)како сопственик  на брендот Extreme Intimo,има ексклузивно право да ги промени условите за користење на Extreme Intimo Loyality картичката,условите за стекнување попуст или висината на попустот,како и потполно да го укине програмот.За промените ќе бидат благовремено известени членовите на клубот на лојални потрошувачи и останатите.Доколку после известувањето за промените не го откажете членството во клубот, се смета дека се согласувате и ги прифаќате наведените промени.

Во случај на изгубена картичка или кражба обврзани сте да пријавите на тел.број 02/2551-666. Ќе ви биде издадена нова картичка на која ќе бидат пренесени сите попусти кои го тогаш сте ги реализирале.Должни сте електронски или писмено да ја пријавите секоја промена поврзана со личните податоци.

Обработка и заштита на лични податоци

Дексо Корп управува со обработката на вашите лични податоци што ни ги доставувате со пополнувањето на барањето за членство во клубот на лојалнни потрошувачи на Extreme Intimo.Во барањето за регистрација, од вас се бара да ги наведете следните точни лични информации: име и презиме, адреса на живеење, адреса на е-пошта и  телефонски број. Вашите лични податоци за датумот на раѓање и полот не се задолжителни, што значи дека можете да ги дадете само доколку сакате да добивате известувања за специјални понуди и поволности поврзани со вашиот пол или по повод вашиот роденден. Дексо Корп ги собира и обработува вашите лични податоци со цел да ве информира како член на клубот за придобивките, понудите и попустите, салдото на картичката и користењето на попусти, за да подготви и испрати редовни или прилагодени понуди.Известувања ќе ги добивате на вашиот мобилен телефон или вашата,е-мејл адреса во зависност од тоа што сте одбрале при пополнувањето на барањето.Кога купувате со картичката Extreme Intimo Loyalty, Дексо Корп исто така собира и обработува информации за вашите индивидуални набавки (на пр.податоци за членство во клубот за лојалност на Extreme Intimo, за производите што сте ги купиле, цените, датумот и местото на купување, начинот на плаќање и придобивките што биле користени при купувањето) а сè во цел користење на погодностите кои Ви се пружаат како член на клубот на Extreme Intimo Loyalty и креирање на понуда прилагодена за купувачите,унапредување на производите и услугите кои Дексо Корп ги пружа на купувачите,решавање на рекламации и други можни проблеми.Вашите лични податоци во предходно наведените цели ги обработуваме исклучиво на основа на Ваша согласност дадена со пополнување на барањето за пријавување во клубот на лојални потрошувачи- Extreme Intimo loyalty club.Како член на лојалити клубот во Extreme Intimo,а во врска со обработката на Вашите лични податоци во секој момент ги имате следните права: да побарате копија од податоците кои се обработуваат; пристап (во кое било време имате право да добивате информации за целта на обработката, видот на лични податоци што се обработуваат, за примателот или видот приматели на кои им биле откриени или ќе бидат откриени личните податоци, како и на предвидениот рок  на чување на лични податоци); на исправка и / или дополнување,на бришење, на приговор до Дексо Корп, за приговор до Агенција за заштита на лични податоци,на ограничување на обработката , за одповикување на согласноста за обработка на податоци, како и за правото на преносливост на податоците .Доколку сакате да ги искористите горенаведените права (освен жалба до Агенцијата) тоа можете да го направите на следниве начини: со пополнување и поднесување на Барање за остварување права во врска со обработка на лични податоци во која било продавница на „ Extreme Intimo “ или со испраќање на Барање за остварување права во врска со обработка на лични податоци или барање направено во слободна форма преку е-пошта на адреса: shopmk@extremeintimo.com.По правило, Дексо Корп не ги пренесува вашите лични податоци на трети лица. По исклучок, можеме да ги пренесеме вашите лични податоци на сигурни трети лица кои ни помагаат во обезбедувањето на услугите кои Ви ги нудиме.Во таа смисла вашите лични податоци кои сте ни ги дале како член на лојалити клубот во Extreme Intimo можеме да ги проследиме на: поврзани трговски компании,маркетинг агенции, ИТ агенции или лица кои ни пружаат помош во вид на платформи или сместување на сервер, поддршка и одржување на базата на податоци, како и софтвер и апликации, на лица кои ни пружаат услуги за испорака на производите (поштенски услуги, услуги за испорака) и на лица кои ни даваат услуги за поддршка на клиенти. Вашите лични податоци се чуваат за целиот период на Вашето членство во клубот на лојални потрошувачи на  Extreme Intimo.Со повлекување од членството во клубот, се обврзуваме да ги избришеме вашите лични податоци. За сите прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, можете да контактирате со нас на телефон: 02/2551-666 или да испратите е-пошта на: shopmk@extremeintimo.com.