Ве молиме вниматено да ги прочитате одредбите во кои се наведени условите кои го регулираат пристапот и користењето на интернет услугата на интернет страната mk.extremeintimo.com (во понатамошниoт текст :Вебсајт.)

Вебсајтот е поставен и со него управува ДЕКСО КОРП ДООЕЛ Вељко Влаховиќ бр.4,Скопје (во понатамошниот текст ДЕКСО КОРП) и се користи за представување на активностите и производите на Јасмил, како и за нудење на услугите на неговите корисници. Доколку имате било какви прашања поврзани околу користењето на Вебсајтот или имате забелешки за производите кои сте ги купиле преку Вебсајтот контактирајте не на следната адреса:

Друштво за трговија и услуги ДЕКСО КОРП ДООЕЛ
Вељко Влаховиќ бр. 4 ,Скопје, Република Македонија
MB 6324100
МК 4030008019780
Tel: 02/2551-666
e-mail: shopmk@extremeintimo.com

Со пристапување на Вебсајтот или со негово користење Вие се согласувате да постапите во согласност со наведените одредби, кои од време на време можат да бидат ажурирани и во таков облик поставени на Вебсајтот. Корисниците треба да имаат на ум дека се што гледаат на вебсајтот е заштитено и дека не смее да се користи освен во согласнот со овие одредби. Корисникот е овластен да го види било кој дел од Вебсајтот за своја лична и приватна употреба. ДЕКСО КОРП го задржува правото да ги промени овде наведените услови за користење на Вебсајтот без било какво известување. Пристапот на Вебсајтот после таквите промени ќе се смета како безусловно прифаќање на новите услови. Вебсајтот може да содржи линкови преку кои можете да пристапите на други вебсајтови. ДЕКСО КОРП нема никаква контрола на содржините на вебсајтовите до кои може да се пристапи преку Вебсајтот и не може да биде одговорен за било каква штета или губиток која ќе ја претрпи корисникот со неговото користење. Доколку не сакате да бидете обврзани со овие услови ве молиме да не го користите Вебсајтот.

Одрекување од одговорност: Содржините на Вебсајтот потекнуваат од различни извори и поради тие причини можат да содржат технички непрецизности или штапмарски грешки. ДЕКСО КОРП вложува напори податоците на Вебсајтот да бидaт точни и прецизни но не гарантира за нивната точност. ДЕКСО КОРП не превзема било каква одговорност за било какви грешки или неправилности на Вебсајтот. ДЕКСО КОРП не превзема било каква одговорност за било каква претрпена штета од страна на корисниците или трети лица со пристап или пребарување на Вебсајтот. ДЕКСО КОРП во ниеден случај нема да биде одговорен за било каква претрпена штета од страна на корисникот поради неможноста да се изврши било која услуга која ја нуди Вебсајтот или неможноста да се прими било која информација. ДЕКСО КОРП може во секој момент да го прекине пристапот на Вебсајтот поради негово одржување, обезбедување или било која друга техничка причина и од наведените причини нема да биде одговорен за било каква штета претрпена од страна на корисникот а која настанала поради прекинување на пружање на услугите на Вебсајтот. ДЕКСО КОРП истотака може да забрани пристап на корисникот доколку оцени дека неговиот начин на користење на Вебсајтот е спротивен од овие одредби, важечките закони или со неговото пристапување се прекршуваат било кои права на ДЕКСО КОРП или на трети лица. Овие одредби на никој начин не ги исклучуваат правата на корисникот кои се утврдени со закон.

Лични податоци: Extreme Intimo®, заштитниот знак, како и сите други жигови, илустрации, фотографии, фафицизми и слики кои се наоѓаат на Вебсајтот се во сопственост на Јасмил или трети лица кои на Јасмил им дале лиценца или право за нивно користење. Не е дозволено било каква потполна или делумна репродукција, дистрибуција или измена на наведената содржина на Вебсајтот и секое постапување во спротивно од наведеното претставува кршење на законо

Применливо право: Содржините на Вебсајтот како и правата и одговорностите настанати по основа на купување на производот преку Вебсајтот се регулирани со законите на Република Македонија.

КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД

Презентацијата на нашата роба на сајтот mk.extremeintimo.com претставува повик да упатите понуда за купување на роба во форма на нарачка. Со притискање на копчето нарачај на последниот чекор од постапката за нарачка Вие сте издале обврзувачки налог за купување. После наведеното во најкраток можен рок нарачката ќе биде креирана и веднаш ќе Ви биде испратен е-мејл кој ги содржи сите податоци за вашата нарачка. Меѓутоа договорот за купување на робата се смета за склучен во моментот кога Вие ја примате робата.

Договорени страни:

ДЕКСО КОРП ДООЕЛ
Вељко Влаховиќ бр. 4 ,Скопје, Република Македонија
MB 6324100
МК 4030008019780
Tel: 02/2551-666
e-mail: shopmk@extremeintimo.com

Со склучувањето на договорниот однос со ДЕКСО КОРП ги остварувате сите права на потрошувачите предвидени со Законот за заштита на потрошувачите ( "Off. Весник на РМ", бр. 38/2004), кој го вклучува и правото на мирно решавање на евентуални спорови во врска со договорот за набавка на стоки.

Право на едностран раскин на договорот

Купувачот има право на едностран прекин на договорот за купопродажбата на стоки кои ги купил преку сајотот mk.extremeintimo.com во рок од 14 дена од склучениот договор без да ја наведе причината за прекинот на договорот.

Доколку сакате да го раскинете договорот за купопродажба на стоки кој е склучен преку сајотот --mk.extremeintimo.com истото можете да го направите на еден од следните начини: Со испраќање на образец за едностран раскин на договорот или со испраќање на изјава која сами сте ја составиле на следната е-мејл адреса shopmk@extremeintimo.com, најкасно до 14 дена од денот кога робата стигнала во Ваши раце. Односно во раце на трето лице кое сте го одредиле за примач, робата се враќа во рок од 14 дена од денот од кога сте ја примиле истата,мора да биде во оригиналното пакување и мора да има декларација.Во случај да сте го раскинале договорот со испраќање на образец или изјава која сами сте ја составиле, должни сте да ја испратите купената роба со декларацијата во оригиналното пакување во најкус можен рок.

Изјавата за еднострано раскинување на договорот стапува во сила од денот кога е примена од ДЕКСО КОРП.

Во случај да го раскинете договорот Вие ги сносите трошоците за враќање на робата во ДЕКСО КОРП додека ДЕКСО КОРП е должен да ви ги врати парите во рок од 30 дена од денот на приемот на вратената роба.

Гаранција

Барање за рекламација на купената роба преку сајотот mk.extremeintimo.com купувачот може да оствари преку само преку пошта на адреса на ДЕКСО КОРП, а ДЕКСО КОРП е должен да одговори на рекламацијата во рок од 15 дена од приемот на истата, со објаснување за поднесеното барање и предлог за негово решавање.

При поднесување на барање за рекламација купувачот е должен да поднесе барање на ДЕКСО КОРП за рекламација со причините поради кои ја рекламира робата.

Пристап во систем (регистрација)

На сајтот mk.extremeintimo.com можете да се регистрирате на следниот начин: Со кликнување на копчето “Пристапи во систем “ , кој се наѓа во горниот десен агол се отвара прозорчето за регистрација. Потоа кликнете на линкот “креирај налог“. Со пополнување на личните информации и податоци за пристап, влез во системот (лозинка) и клик на копчето “ потврди“ го стекнувате правото за регистрација на сајтот mk.extremeintimo.com. На е-мејл адресата која ја користевте додека се регистиравте, по објавената регистрација ќе добиете линк за активирање. Регистрацијата е потполна доколку се активира тој линк, притоа ќе добиете известување на Вашиот е-мејл дека сте го активирале налогот. Освен тоа во тој е-мејл ќе биде зачувана и Вашата лозинка.

Нарачување

Прозиводите на сајтот www.extremeintimo.com можете да ги нарачате само онлајн, тоа значи дека е исклучена можноста за нарачка преку телефон или писма.

Како и во класична продавница, најпрво треба да ги одберете производите кои сакате да ги нарачате. Откако ќе ги одберете полињата за боја и големина, кои се задолжителни, можете да одберете колку парчиња сакате од еден производ. Со помош на копчето “додај во кошничка“ која се наоѓа на страната на секој производ, одредениот производ го ставате во “кошничка“.

Кога сте ги одбрале саканите производите и сакате да погледнете се што сте ставиле во кошничката, го избирате линкот “моја кошничка“. “Моја кошничка “ поседува опции доколку сте се предомислиле и веќе не сакате да купите одреден производ да можете да го измените (боја, величина, итн. ) или да го извадите од кошничката.

Производите кои сте ги одбрале и кои сега се наоѓаат во линкот “моја кошничка“ ги нарачувате со клик на линкот “продолжи со нарачката“ кој се наоѓа во горниот десен агол.

Следен чекор е можноста да одберете дали ќе нарачате како посетител или регистриран корисник. Доколку се одлучите за нарачување како посетител, ги наведувате податоците за нарачителот, адреса на испорака и го одбирате начинот на плаќање. Од друга страна регистрацијата Ви овозможува: брза и лесна нарачка, лесен пристап на Вашите нарачки и состојба. Регистрацијата се извршува поради идентификација на корисникот и обезбедување на заштита на Вашите лични податоци. Кога еднаш ќе се регистрирате , секој следен пат кога нарачувате системот ќе Ве препознае веднаш и нема да биде потребно секој пат да ги повторувате одредените чекори.

На последниот чекор од нарачката ќе Ви бидат детално прикажани сите детали од нарачката и искажани сите трошоци. Тогаш ја потврдувате својата нарачка или од неа одстапувате.На секој купувач му е пружена можноста пред да ја прати нарачката со одбраните артикли уште еднаш да ги провери внесените податоци и да ги отстрани евентуланите грешки кои настанале додека биле внесувани.

Со клик на копчето “нарачај“ нарачката ќе биде крерирана и веднаш ќе Ви биде испратен е-мејл кој ќе ги содржи сите елементи од вашата нарачка.

Нарачувањето преку сајтот mk.extremeintimo.com е едноставно, дури и нешто да погрешите спремни сме да ви помогнеме во секоја ситуација.

По објавената нарачка( како што е опишано подетално во предходниот дел) на својот е-мејл ќе добиете известување во кое стојат сите податоци за нарачката. Меѓутоа, доколку од некоја причина испораката на нарачаната роба не е возможна, ДЕКСО КОРП ќе ве извести без одложување.

По креирањето на нарачката, доколку сте регистриран корисник, припремата на пратката можете да ја следите преку “мој налог“.

Начин на плаќање:

Производите кои ги нарачавте и сакате да ги купите преку Веб-сајтот можете да ги платите при преземање,со плаќање на сметка или со платежна картичка.

Плаќање при преземање подразбира плаќање на износот на нарачката во готово при превземањето на пратката. Плаќањето може да се изврши само во готово,пари на рака на доставувачот кој ви ја доставил нарачката.

Плаќање на сметка се врши со уплата на износот на нарачката на наведената жиро сметка.Доставата се врши откако средствата ќе бидат уплатени на жиро сметка на Дексо Корп Дооел Скопје.

Доколку поседувате платежна картичка ( Visa,MasterCard или Maestro) нарачката можете да ја платите онлајн.Откако ќе ја потврдите нарачката,ќе бидете префрлени на Веб-страницата на НЛБ Банка каде ќе ги внесете податоците од платежната картичка и ќе го извршите плаќањето.Доколку трансакцијата е успешна ќе бидете вратени на Веб-страницата со известување дека плаќањето е успешно.Во случај плаќањето да не биде успешно,ќе бидете вратени на Веб-страницата со известување за неуспешно плаќање и ќе можете да го повторите плаќањето или да изберете друг начин на плаќање.Од безбедносни причини,податоците за Вашата платежна картичка се видливи само за НЛБ Банка како процесор на картичката.Веб-страницата на банката е заштитен и сигурен за овој начин на плаќање.

Трошоци за достава

Трошоците за достава се фиксни и изнесуваат 130ден. Истото можете да го видите во последниот чекор, со детален приказ на Вашата нарачка, во која се пресметани овие трошоци.

Следење на статус на нарачката

Откако сте ја извршиле нарачката, можете да го следите статусот на истата и тоа по пат на:по пат на е-мејл известувања кои ги добивате, или
Преку страницата “мој налог“ , но само доколку сте регистриран корисник.
По нарачката на Вашиот мејл ќе добиете известување дека нарачката е примена.Тогаш Вашата нарачка добива статус “на чекање“. Тој статус значи дека сме ја примиле Вашата нарачка и дека испораката се спрема и пакува.

На крај кога Вашата нарачка е спрeмна, ја адресираме и вршиме предавање на курирската служба која ќе ви ја донесе Вашата пратка на адресата за испорака.Тогаш Ви испраќаме известување преку е-мејл дека пратката е испратена, а на страницата “мој налог“ нарачката добива статус “во процес“.

Со оглед на тоа дека на курирската служба и е потребен 1 ден да ја изврши доставата, вашата пратка ќе ви биде врачена утредента, а ние ќе бидеме известени дали сте ја прмиле пратката. По тој чекор пратката добива статус “завршено“. На овој начин во секој момент сме Ви овозможиле да имате увид во која фаза поминува Вашата нарачка и да знаете што се случува со истата.

Време на достава на испораката

Од моментот на евидентирањето на Вашата уплата, односно од денот на приемот на нарачката на е-мејл , потребно е 3-5 работни дена за Вашата пратка да Ви биде испорачана. Во тоа време спаѓа припремата на Вашата пратка+3-5 работни дена колку што е потребно на курирската служба да го врачи производот.

Превземање на пратката

Вашата пратка ќе Ви биде доставена преку курир на адресата која сте ја навеле за испорака, и тоа во период помеѓу 08ч – 16ч. Од таа причина ве молиме во тој период на адресата да обезбедите да биде присутна личност која може да ја превземе пратката. Со превземањето на пратката потребно е да го прегледате пакетот визуелно за да се уверите дека не постојат некој видни оштетувања.

Доколку транспортната кутија е видно оштететна и се сомневате дека производот е можеби оштетен, потребно е да го одбиете примот на пратката и веднаш да не известите нас за истото.

Доколку пратката на изглед е без оштетувања слободно можете да ја превземете пратката и да се потпишете на доставницата на курирот или да ја платите робата доколку сте одбрале начин на плаќање при испорака.

Должност на курирот е да проба секоја пратка да ја врачи во два обида. Вообичаена пракса е курирот да Ве побара на телефонот кој сте го оставиле во текот на креирањето на нарачката и да договори нов термин за испорака, доколку не Ве затекнале на адресата која сте ја навеле за испорака. Доколку ни тогаш неможе да се иврши испораката, пратката се враќа кај нас. По приемот на пратката, наша обврска е да Ве контактираме за да ја утврдиме причината за неврачената пратка и да се договориме за повторно испраќање.