ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

 

 

Почитувајќи ја вашата приватност и препознавајќи го значењето на заштитата на лични податоци друштвото ДЕКСО КОРП ДООЕЛ (во понатамошниот текст ДЕКСО КОРП) ве известува за својата политика на приватност, во врска за користење на вебсајтот: www.extremeintimo.com (во понатамошниот текст Вебсајт) и вашите права согласно со важечките Закони за заштита на лични податоци (во понатамошниот текст ЗЗПЛ) Пристапот на Вебсајтот како и пребарување на истиот е слободен. ДЕКСО КОРП од вас не бара да оставите лични податоци, освен доколку барате услуги кои се понудени на Вебсајтот.Согласност за давање на лични податоци на лица помали од 18 години даваат нивните родители или старатели.

Раководител, корисник и обработувач на податоци: лице које собира, обработува и ги користи вашите лични податоци е ДЕКСО КОРП ДООЕЛ Скопје, Република Македонија.

Целта на собирањето податоци, начинот на користење и типот на податоци за личноста: ДЕКСО КОРП ги собира вашите податоци со цел да ви пружи услуга, понудена на Вебсајтот, како што е:купопродажба преку Вебсајтот, следење на нарачката, е-маркетинг и слично. ДЕКСО КОРП се обврзува и гарантира дека во секој конкретен случај вашите лични податоци ќе ги обработува совесно, чесно, со примена на соодвeтни заштитни мерки со цел спречување на неовластено обелоденување и злоупотреба на вашите лични податоци, согласно со ЗЗПЛ.Вашите лични податоци ќе бидат обработувани се додека не го отповикате вашето одобрение за обработка, по што сите ваши податоци ќе бидат трајно уништени. Во зависност од целта на собирањето и обработката на податоците за личноста, како што е опишано во текстот погоре ДЕКСО КОРП од вас може да побара да ги оставите следните податоци: име, презиме, корисничко име, е-мејл адреса, домашна адреса, град, поштенски број, држава и телефон.

Цел на собирање и обработка на лични податоци: Во однапред наведени случаи ДЕКСО КОРП ги собира и обработува вашите лични податоци исклучиво врз основ на ваша согласност. Согласноста за собирање и обработка на вашите лични податоци ја изразувате со пополнување на посебен предвиден формулар за услугите понудени на Вебсајтот и можете да го отповикате во секое време на начин подетално опишан во наредната рубрика.

Права на сопственикот на личните податоци во согласност со ЗЗПЛ: Во врска со обработката на вашите лични податоци ги имате следните права: да побарате пристап на податоци (увид, известување и издавaње на копија), корекција, дополнување, ажурирање и бришење на податоци, да бидете известени од страна на ДЕКСО КОРП за статусот на вашето барање, како и право да поднесете приговор. Согласноста за собирање и обработка на податоци можете да ја отповикате во било кое време на еден од следните начини: со испраќање на е-мејл на адресата odjava@extremeintimo.com или преку писмен пат на ДЕКСО КОРП ДООЕЛ СКОПЈЕ адреса: Димитри Чуповски бр. 4, Скопје, Република Македонија.

Доколку ја отповикате вашата согласност за обработка на лични податоци ДЕКСО КОРП е должен сите ваши податоци без одложување трајно да ги уништи, а најкасно во рок од 15 дена од приемот на отповикувањето.

Во случај на недозволена обработка на лични податоци имате право да покренете соодветна постапка против ДЕКСО КОРП пред надлежните органи и во согласност со прописите во Република Македонија.

Политиката на приватност се однесува само на користење на вебсајтот: www.extremeintimo.com и важи само за територијата на Република Македонија, а не се однесува на вебсајтови преку кои се може да се пристапи преку споменатите вебсајтови и не важи за територии на други држави.